STATUTUL ASOCIAŢIEI FILANTROPICE CULTURAL - CREŞTINE "MARTYRIA"


 1. CODREA GHEORGHE, cetăţean român, născut în Mun. Sighetu Marmaţiei; jud. Maramureş, domiciliat în Sighetu Marmaţiei. str. Valea Hotarului nr. 244. identificat cu CI seria MM nr. 275834, eliberată de Mun. Baia Mare la data de 18.01.2005, CNP 1490621241631,
 2. CODREA IOAN-FLORIN-ILIE, cetăţean român, născut în Mun. Sighetu Marmatiei. jud. Maramureş, domiciliat in Baia Mare, str. Mihai Eminescu. nr. 123, jud. Maramureş, identificat cu CI seria MM nr. 344959, eliberată de SPCLEP Baia Mare la data de 12.09.2006, CNP 1760821241631,
 3. SILAGHI AUGUSTIN-FĂNEL, cetăţean român, născut în Mun. Baia Mare. jud. Maramureş, domiciliat în Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 7. ap. 20, identificat cu CI seria MM nr. 036915. eliberată de Mun. Baia Mare la data de 26.10.2000. CNP 1660814240021,

de comun acord am convenit, în temeiul dispoziţiilor O.G. nr.26/2000, înfiinţarea Asociaţiei "MARTYRIA", numită în continuare "Asociaţia". în următoarele condiţii:
CAPITOLUL I

Denumire, forma Juridică. scopul, modul de activitate, sediul, durata

Art.1-Denumirea asociaţiei
Denumirea Asociaţiei este „MARTYRIA", conform dovezii disponibilităţii denumirii nr. 51245 eliberată de Ministerul Justiţiei la data de 04.04.2007.

Art.2-Forma juridică a asociaţiei
Asociaţia este persoană juridică română de drept privat, non-profit, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului statut, ale actului constitutiv şi ale legislaţiei aplicabile asociaţiilor şi fundaţiilor din România.

 Art.3-Scopul asociaţiei;
Asociaţia are ca scop promovarea protecţiei categoriilor sociale defavorizate. respectiv copii ai străzii şi alte persoane fără locuinţă, persoane cu deficienţe, bătrâni, femei abuzate, mame fără locuinţă şi copiii acestora, victime ale catastrofelor, precum şi toxicomani şi  alcoolici, şi desfăşurarea de activităţi concrete şi specifice protecţiei acestor catergorii sociale.

Art.4-Obiectivele asociaţiei
Asociaţia are ca obiective:
a.-construirea unui complex social care să includă camere pentru cazare şi cabinete medicale pentru persoanele fară locuinţă, cele cu deficienţe, victime ale catastrofelor, femei abuzate şi întreţinerea acestui complex;
b.-asocierea cu alte persoane juridice sau fizice în vederea construirii şi întreţinerii complexului social;
c.-colaborarea cu alte asociaţii  sau  organizaţii  pentru protecţia categoriilor  sociale defavorizate menţionate anterior în vederea realizării scopului Asociaţiei;
d.-desfăşurarea de activităţi specifice îngrijirii categoriilor sociale defavorizate: asigurarea de hrană, îmbrăcăminte, asistenţă medicală, asistenţă spirituală etc.

Art.5-Modul de activitate al asociaţiei
5.1.- Asociaţia îşi desfăşoră activitatea în mod direct şi în nume propriu şi poate desfăşura orice activităţi economice directe care sunt în strânsă legătură cu scopul Asociaţiei.
5.2.- Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de Asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei.
5.3.- Asociaţia va putea construi, cumpăra, concesiona sau închiria clădiri, terenuri şi active necesare scopului său, în condiţiile legii.

Art.6-Sediul asociaţiei
Sediul Asociaţiei este în Baia-Mare, str. Mihai Eminescu, nr.  123, jud. Maramureş.

Art.7-Durata asociaţiei
Durata de funcţionare a Asociaţiei este nelimitată, începând cu data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

CAPITOLUL  II

Patrimoniul asociaţiei

Art.8-Patrimoniul asociaţiei
8.1.-Patrimoniul iniţial al filialei este de 440 lei, constituit din aport în numerar al asociaţilor fondatori.
8.2.-Resursele patrimoniale constau în:
a.-cotizaţiile asociaţilor, stabilite de Adunarea generală a asociaţilor;
b.-dobânzi bancare şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
c.-dividendele societăţilor comerciale constituite de Asociaţie;
d.-venituri realizate din activităţi economice directe;
e.-donaţii, sponsorizări sau legate;
f.-resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale;
g.-alte venituri prevăzute de lege.

CAPITOLUL III Calitatea de asociat

Art.9-Dobândirea calităţii de asociat
9.1. Poate fi membru al Asociaţiei orice persoană fizica sau juridică, română sau străină, interesată în activitatea ce constituie scopul Asociaţiei.
9.2. Persoanele care au iniţiat constituirea Asociaţiei sunt membri fondatori.
9.3. Dobândirea calităţii de asociat se face prin cerere scrisă, iar competent să aprobe cererea este Consiliul director.

9.4. Consiliul director poate refuza cererea unei persoane de a deveni membru al Asociaţiei.

Art.10-Drepturile şi obligaţiile asociaţiilor
10.1-Drepturile asociaţiilor sunt:

 • să participe la activităţile organizate de Asociaţie;
 • să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale Asociaţiei;
 • să beneficieze cu prioritate de facilităţile oferite în cadrul activităţii Asociaţiei.

10.2-Obligaţile asociaţilor sunt:

 • să respecte dispoziţiile legale privitor la activitatea Asociaţiei, prevederile statutului şi hotărârile organelor de conducere ale filialei;
 • să nu întreprindă acţiuni care pot leza interesele Asociaţiei sau interesele comune ale membrilor săi;
 • să plătească cotizaţiile în condiţiile stabilite de Adunarea generală;
 • să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor aparţinând Asociaţiei sau membrilor acesteia.

Art.11-Pierderea calităţii de asociat
11.1 Calitatea de asociat se pierde:
a.-prin excludere, în următoarele cazuri:

 • producerea de prejudicii materiale sau morale Asociaţiei prin activităţi proprii sau persoane interpuse;
 • angajarea Asociaţiei în activităţi contrare legii, statutului sau hotărârilor organelor de conducere;
 • neplata cotizaţiilor timp de trei luni consecutiv, după adresarea unei somaţii scrise,

b.-prin retragere, în baza unei cereri scrise.
Excluderea se dispune de Consiliul director.
Incetarea calităţii de asociat nu îl absolvă pe acesta de obligaţiile asumate anterior excluderii sau retragerii sale şi nu îl îndreptăţeşte la pretenţii asupra patrimoniului Asociaţiei.

CAPITOLUL IV

Organele Asociaţiei

Art.12-Organele Asociaţiei sunt:
a.-adunarea generală
b.-consiliul director.

Art. 13-Adunarea generală a asociaţilor
13.1-Organul suprem de conducere a Asociaţiei este Adunarea generală, care decide asupra strategiei şi obiectivelor generale ale Asociaţiei. Adunarea generală a asociaţilor are următoarele atribuţii:
a.-aprobă bilanţul contabil anual al societăţii, contul de beneficii şi pierderi la închiderea exerciţiului financiar;
b.-alege şi revocă membrii consiliului director, desemnând preşedintele dintre membrii Consiliului director;
c.-alege şi revocă cenzorul;
d.-aprobă modificarea actului constitutiv şi a statutului;
e.-aprobă înfiinţarea de societăţi comerciale;
f.-stabileşte şi modifică cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiilor lunare;

g.-aprobă dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi stabileşte destinaţia bunurilor după lichidare;
h.orice alte hotărâri privind desfăşurarea activităţii Asociaţiei pentru care asociaţii consideră că este necesară aprobarea adunării generale.
13.2-Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra activităţii consiliului director şi a cenzorului.

Art.14-Convocarea Adunării generale a asociaţilor
14.1-Adunarea generală a asociaţilor se convoacă de către preşedintele consiliului director, cel puţin o dată pe an, după închiderea exerciţiului financiar sau ori de câte ori este necesar; de asemenea, la cererea asociaţilor reprezentînd 1/3 din numărul total al asociaţilor.
14.2-Convocarea adunării asociaţilor se face în scris, cu cel puţin 29 de zile înainte de data fixată, menţionându-se data, locul si ordinea de zi, prin scrisoare recomandată, telex sau fax, la adresele comunicate de asociaţi. Oricare dintre asociaţi poate declara că renunţă la beneficiul convocării sau poate da împuternicire scrisă sau fax unei alte persoane pentru a-l reprezenta.

Art.15-Organizarea Adunării generale a asociaţilor
15.1-Adunarea generală a asociaţilor este prezidată de preşedintele consiliului director care conduce lucrările adunării.
15.2-Dezbaterile se consemnează într-un registru special, parafat, numerotat şi sigilat.
Art.16-Dreptul la vot în adunarea generală
16.1-Adunarea generală a asociaţilor îşi desfăşoară activitatea în mod valabil în prezenţa majorităţii absolute a asociaţiilor.
16.2-Dreptul la vot în cadrul adunării generale se poate execita şi prin scrisoare recomandată adresată preşedintelui adunării, de către asociatul care nu este prezent sau reprezentat.
16.3-Hotărîrile se iau cu majoritate simplă a voturilor asociaţilor prezenţi sau reprezentaţi.

Art.17-Consiliul director
17.1 -Conducerea executivă a filialei este exercitată de un Consiliu director format din 4 persoane, care pot fi, în limita a o pătrime, şi membri din afara Asociaţiei.
17.2-Asociaţia este reprezentată şi angajată în mod valabil în raporturile cu terţii, cu puteri depline, de preşedintele Consiliului director sau de persoana desemnată de acesta.
17.3-Consilul director se întruneşte trimestrial în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau cu unanimitate de voturi. În caz de paritate de voturi, hotărârea va fi luată în sensul în care şi-a exprimat votul preşedintele Consiliului director.
17.4-Consiliul director are următoarele atribuţii:
• pune în aplicare hotărârile adunării generale;
• exercită conducerea executivă a Asociaţiei;
• prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri
şi cheltuieli, şi proiectul programelor Asociaţiei;
• aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
• aprobă schimbarea sediului Asociaţiei;
• aprobă încheierea de acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei.
17.5-Membrii Consiliului director pot face parte din conducerea executivă a altei asociaţii sau societăţi comerciale, chiar cu profil similar.
17.6-Membrii Consiluiului director sunt aleşi de Adunarea generală a asociaţilor.
17.7-Consiliul director este format din: CODREA GHEORGHE, domiciliat în Sighetu Marmatiei, str. Valea Hotarului, nr. 244. jud. Maramureş, CNP 1490621241631;
2.CODREA  IOAN-FLORIN-ILIE, domiciliat în Baia Mare, str.  Mihail Eminescu, nr.123, jud. Maramureş, CNP 1760821241631;
3.SILAGHI AUGUSTTN-FĂNEL, domiciliat în Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 7/20, jud. Maramureş, CNP 1660814240021. 4.

17.8.Preşedintele Consiliului director este Codrea Ioan-Florin-Ilie, cu domiciliul în Baia Mare, str. Mihail Eminescu, nr. 123, identificat cu CI seria MM nr. 344959, CNP 1760821241631.
17.9.Asociaţia este reprezentată şi angajată în mod valabil în raporturile cu terţii de către preşedintele Consiliului director.

Art.18-Exerciţiul ecnnomico-financiar
Exerciţiul economico-financiar începe la data de 01 ianuarie şi se termină la data de 31 decembrie a aceluiaşi an, cu excepţia anului înfiinţării, când începe la data constituirii Asociaţiei.
Art.19-Personalul asociaţiei
Angajarea personalului Asociaţiei, român sau străin, se va face de către preşedintele Consiliului director.

CAPITOLUL V

Dizolvare, lichidare, litigii, cheltuieli de constituire

Art.20-Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei
20.1 -Următoarele situaţii duc Ia dizolvarea Asociaţiei:
a.-imposibilitatea realizării scopului Asociaţiei, dacă în termen de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se poduce schimbarea scopului;
b.-reducerea numărului de asociaţi sub numărul minim prevăzut de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de trei luni;
c.-prin hotărârea Adunării generale a asociaţilor, luată cu majoritate de voturi.
21.2-În caz de dizolvare, bunurile aflate în patrimoniul filialei vor fi transmise unor alte asociaţii sau  fundaţii,  cu  scop similar sau asemănător, din  ţară  sau  din străinătate, în condiţiile legii.

Desemnarea acestora se va face de către Adunarea generală. Această hotărâre se va lua cu majoritatea absolută a voturilor tuturor asociaţilor.

Art.21-Soluţionarea litigiilor
Litigiile intervenite între asociaţi cu privire la interpretarea sau executarea prevederilor prezentului statut, care nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de către instanţa judecătorescă competentă.

Asociaţi:
1.CODREA GHEORGHE
2.CODREA IOAN-FLORIN-ILIE
3.SILAGHI AUGUSTIN-FĂNEL